Thi công quảng trường nhạc nước Khu đô thị

9.000

Phát An, Thi công quảng trường nhạc nước Khu đô thị